Tuklasin ang Buhay Cristiano


Ang Iyong Bagong Buhay

Sa pagtanggap mo sa Panginoong Jesus bilang iyong Tagapagligtas, nagpasimula ka ng isang bagong buhay. Siya ang nagbibigay buhay-kahanga-hanga, masagana at masayang buhay na hindi magwawakas. IAng kursong ito y isinulat ni Louise Jeter Walker na tutulong para ipaliwanag kung ano ang tungkol sa bagong buhay na ito. Makukuha na nakalimbag at nasa audio.

Ang Iyong Biblia

Ang Iyong Salita ay ilaw na gumagabay sa akin at liwanag sa aking daraanan, sabi ni Haring David maraming taon na ang nakaraan. Gaano man kahirap ang iyong kalagayan, o anong pasiya ang iyong gagawin, mayroon kang katiyangan kagaya ng Haring David Ang 107 na araling ito ay hinango ni Judy Bartel mula sa original na kursong sinulat ni Louise Jeter Walker, ipakikilala sa iyo ang Biblia at tulongan ka sa pag-aaral mo upang mangkaroon ng pagkaunawa sa pagtanaw ng Dios sa ating kalagayan at pagtulong Niya kung hihilingin natin sa Kanya.

Sino Si Jesus

Ang pinakamabuting lugar na maalaman ang pagkakilanlan kay Jesus ay sa Biblia. Ang kursong ito ay sinulat ni Elton G. Hill at iniangkop ni Louise Jeter Walker, ay nagbibigay nang malinaw na pananaw sa buhay ni Jesus simula sa Kanyang kapanganakan at nagpapatuloy hanggang sa mga propesiya tungkol sa Kanyang muling pagparito. Sa dulo ng kursong ito, may paanyaya sa bumabasa na magkaroon ng personal na karanasan kay Jesus.

Ang Iglesya

Ang araling ito ay hindi lamang inilalarawan ang iglesya, ipinapakita din nito paanong ang bawat miyembro ng katawan ni Cristo ay maging kapaki-pakinabang habang isinasagawa ang kanilang natutunan. Itong aralin ni Donald Smeeton ay nagbibigay sa mananampalataya ng mas mabuting pagkaunawa ng kanilang kalagayan sa iglesya at ipinapakita kung paano tupdin ang kanilang kakayahan bilang isang hindi maihiwalay na bahagi ng katawan ni Cristo.

Ebanghelismo Personal

Si Jesus ang ating halimbawa sa pagdadala ng mabuting balita sa mga tao sa lahat ng dako at nais Niya na ating ibahagi ang ebanghelyo kahit saanman tayo pumaroon. Itong aralin ni Jean Baptiste Sawadogo ay makatutulong sa mambabasa na maunawaan ang tunay na kalikasan ng ebanghelismo. Ang pagkaalam sa mga panuntunan na nasa mga aralin ay makatutulong sa mga mananampalataya na ibahagi si Cristo sa mga tao sa kanyang kapaligiran sa mas positibo, nakakahikayat at makapangyarihang paraan.

Kapag Ikaw ay Mananalangin

Nang lalangin tayo ng Dios, naglagay Siya sa atin ng isang bagay para maabot Siya. Maunawaan natin na kailangan natin ang isang kapangyarihan na higit sa atin upang lutasin ang ating mga suliranin, ipagtanggol tayo, at matagpo ang ating mga pangangailangan. Sa panalangin matututo tayong umabot sa Dios para tulungan tayo at ang kursong ito ni J. Robert Ashcroft ay ipinapakita sa atin kung paano matutugunan ang ating panalangin at matagpo ang ating pangangailangan habang nananalangin at sumasamba tayo sa Dios. Nailimbag at nakaaudio .

Ang Iyong Matulunging Kaibigan

Bawat isa ay kailagan ang mga kaibigan at bawat isa ay pinahahalagahan yaong mga kaibigan na laging nariyan sa panahon na sila ay kailangan. Bawat isa sa atin ay may natatanging kaibigan ang Banal na Espiritu at ang araling ito ni Louise Jeter Walker ay nagsasabi ng tungkol sa isang tanging kaibigan. Maraming mag-aaral ang nakaranas ng bautismo ng Espiritu Santo pagkatapos mapag-aralan ang kursong ito.

Ang Pag-aasawa at ang Tahanan

Maraming mga kabataan ang kumukuha sa kursong ito bilang paghahanda sa pag-aasawa at makita ang ilang nasubok na nang panahon na mga tuntunin sa pagbuo ng isang masayang tahanan. Habang kanilang pinag-aaralan itong aralin ni Rex Jackson, ang mga miembro ng pamilya ay matututong magpahalaga sa bawat isa habang natututunan ang pangunahing panuntunan ng tamang pakikipag-ugnayan sa tahanan. Ang pag-aasawa ay tinatag ng Dios at ang pamilya ang tumatayong gusali ng lipunan. Kung walang malakas at matatag na pamilya, ang iglesya ay hindi magiging kagaya ng naisin ng Dios para sa kanya. Ang araling ito ay tumatalakay sa lahat ng aspeto ng pag-aasawa at ang tahanan upang ang pamilya ay maging malakas na masasandigan ng iglesya.

Ang Ebanghelyo ni Juan

Ang kursong ito ay sumusunod sa halimbawa ng Ebanghelyo ni Juan at nakasentro sa katauhan ni Jesus. Tinatalakay nito ang maraming kilalang detalye sa buhay ni Jesus. Ang Kanyang mga turo, at Kanyang mga pahayag na hindi makikita sa ibang mga ebanghelyo. Ang may-akda na si Rex Jackson ay dinadala ang mambabasa sa bawat kapitulo na pag-aaral ng Evanghelyo ni Juan, at ipinakikita ang malinaw na paglalarawan kay Cristo na ibinigay ng minamahal na alagad ang pinakamalapit na taong nakasalumaha Niya sa panahon ng Kanyang ministeryo.

Sumasampalataya Kami

Ito ay isang kurso na tumatalakay sa pangunahing katuruan ng Biblia at bumabanggit ng mga paksang dapat malaman ng bawat Cristiano , mula sa kalikasan ng Dios at ang pagkatao ni Cristo , ang katangian ng Iglesya at ang buhay ng mananampalataya. Ang araling ito ni Judy Bartel ay tumatalakay sa 16 na mahahalagang katotohanan sa Kasulatan at binabalangkas ang kanilang katuturan sa mga Cristiano ngayon. Ang pagkaalam sa sinasabi ng Biblia tungkol sa mga paksang kasalanan, kaligtasan, ang Espiritu Santo, at ang hinaharap ay napakahalaga para sa mga Cristiano sa bawat antas ng kanilang paglago.