Tuklasin ang Dios

Ang Mga Dakilang Katanungan sa Buhay


Isang kursong may anim na aralin para sa mga taong nagnanais na malaman ang kalikasan ng Dios at ano ang nangyayari sa sanlibutan. Nagtataka ka ba kung minsan kung ano nga ba ang kabuuan ng buhay? Bakit ka ipinanganak? Paano mo hahanapin ang kaligayahan? Kung ganoon ang mga araling ito ang tutulong sa iyo.Milyong katao na ang may ganitong katanungan sa buong panahon. Marami ang naligaw sa paghahanap ng katotohanan, ngunit ang iba ay nakasumpong ng katugunan.Sa aklat na ito, masasaliksik mo ang mga sagot sa mga katanungan mo, mga sagot na nais mo..
Tumigil sa paghahanap sa mga sagot…nakita mo na ang mga ito.

Mga Tampok Na Pangyayari Sa Buhay Ni Cristo

Ang anim na aralin sa kursong ito ay nakatuon sa buhay at ministeryo ni Jesus, mula sa Kanyang kapanganakan hanggang sa Kanyang pagkabuhay na muli.

Mahla Ka Ng Dios


Malugod ka naming tinatanggap sa pamilya ng Global Univesity! Mga bata sa maraming bansa ay pinag-aaralan ang mga araling ito. Gayon din ang kanilang mga magulang at nakakatandang mga kapatid. Bakit? Sapagkat ibig nilang mabasa ang tungkol sa mga dakilang babae at lalaking nabuhay noong araw. At dahil kawili-wiling tingnan ang mga larawan at gawin ang mga ipinapagawa sa bawat aralin.
Higit sa lahat, maiibigan mo ang mga araling ito pagkat matututo ka ng tungkol sa Dios. Mahal ng Dios ang mga taong mababasa mo rito. Marami Siyang ginawang kahanga-hangang mga bagay para sa kanila . Gayon din ang Dios sa iyo.

David Comic Book

Tuklasin paanong hinarap ng isang batang pastol ang kanyang pinakamalaking kalaban at naging walang katiyakang bayani.

Gideon Comic Book

Isang grupo ng 300 nahihintakutang kalalakihan ang nagpasiyang sakupin ang isang hukbo. Makakaya kaya nila?

Esther Comic Book

Isang karaniwang dalaga ang dagliang naging reyna at ipinagsapalaran ang lahat maligtas lamang ang kanyang mga kababayan.

Ang Kuwento ng Pasko

Ating samahan si Herbie at ang kanyang barkada sa kanilang pag-aaral tungkol sa pasimula ng unang Pasko habang ipinapakita ang kanilang Pamaskong palabas. Ano ba ang kanilang gagawin kung isang aso at isang nagduduyang anghel ay nagbabantang sirain ang lahat ng ito?