Malugod kang tinatanggap sa Globalreach org!

Ikaw ba’y naghahanap ng mga sagot sa mga mabibigat na mga tanong? Ang lugar na ito ay nakadisenyo para tulungan kang makita ang ilang mga sagot. Sa buong globalreach org makitkita mo ang mga kurso na napag-aralan na ng 175 mga bansa sa higit na 120 wika.

Karamihan sa mga kurso ay naimprinta na. Maaari mo itong kopyahin hanggang gusto mo. Ang iba ay nasa audio o video.

Ilan sa mga kursong ito ay nagsasaliksik tungkol sa buhay, ang pamumuhay at anong mangyayari pagkatapos ng kamatayan. Ang iba ay tumatalakay sa mga paksa tungkol sa pag-aasawa,tahanan, moralidad at komunidad.

Ang Globalreach org ay pumili ng mga kursong ang disenyo ay tutulong sa iyo upang matuklasan mo ang Dios, mamuhay kang Cristiano at paglingkuran ang iba. Lahat ng kurso ay walang bayad. Bumalik na malimit upang makita ang mga bagong kurso sa dagdad na wika.