Gideon Comic Book

Isang grupo ng 300 nahihintakutang kalalakihan ang nagpasiyang sakupin ang isang hukbo. Makakaya kaya nila?