Ang Ebanghelyo ni Juan

Ang kursong ito ay sumusunod sa halimbawa ng Ebanghelyo ni Juan at nakasentro sa katauhan ni Jesus. Tinatalakay nito ang maraming kilalang detalye sa buhay ni Jesus. Ang Kanyang mga turo, at Kanyang mga pahayag na hindi makikita sa ibang mga ebanghelyo. Ang may-akda na si Rex Jackson ay dinadala ang mambabasa sa bawat kapitulo na pag-aaral ng Evanghelyo ni Juan, at ipinakikita ang malinaw na paglalarawan kay Cristo na ibinigay ng minamahal na alagad ang pinakamalapit na taong nakasalumaha Niya sa panahon ng Kanyang ministeryo.

Sa araling ito mapag-aaralan mo : Ang Mabuting Balita sa pamamagitan ng isang tao na ang pangalan ay Juan. Natutunan ni Juan ang Mabuting Balita. Ibinabahagi ni Juan ang Mabuting Balita, ang Salita ng Buhay, Ang Walang Hanggang Salita, Ilaw at Buhay. Ang Salita ay Naging Tao, ang Mensahe ni Juan Bautista, Ang Kordero ng Dios, Ang Unang alagad ni Jesus, at Tinawag ni Jesus si Felipe at Nataniel.

Sa araling ito mapag-aaralan mo: Ang Kasal sa Cana, Pumaroon sa Jesus sa Templo, Kilala ni Jesus ang Lahat ng Tao.

Sa araling ito mapag-aaralan:mo : Si Jesus at Nicodemo, Ang Bagong Kapanganakan, Buhay sa isang Pananaw, Si Jesus at si Juan, at Siya na Nagmula sa Langit.

Sa araling ito mapag-aaralan mo: Si Jesus at ang Babaeng Samaritana at si Jesus Pinagaling ang Anak ng Pinuno.

Sa araling ito mapag-aaralan mo: Ang Pagpapagaling sa Betesda, Ang Kapangyarihan ng Anak, at Ang Mga Saksi ni Jesus.

Sa araling ito mapag-aaralan mo: Ang Pagpapakain sa Limang Libo, Lumakad si Jesus sa Ibabaw ng Tubig, Hinanap ng mga Tao si Jesus, Si Jesus, ang Tinapay ng Buhay, at Ang Salita na Buhay na Walang Hanggan.

Sa araling ito mapag-aaralan mo: Si Jesus at ang Kanyang mga Kapatid, Si Jesus sa Pista ng Tabernakulo, Siya ba ang Mesias? Mga bantay pinadala para Dakpin si Jesus, Mga Bukal na Nagbibigay Buhay, Ang Pagkahati ng mga Tao, Ang Di-Paniniwala ng mga Pinunong Judio.

Sa araling ito mapag-aaralan mo: Ang Babaing Nahuli sa Pakikiapid, Si Jesus ang Ilaw ng Sanlibutan, Hindi Kayo Makapupunta sa Paroroonan Ko, Ang Kalayaan at Pagkaalipin, at si Jesus at si Abraham.

Sa araling ito mapag-aaralan mo: Pinagaling ni Jesus ang Isang Bulag, Nagsiyasat ang mga Pariseo Tungkol sa Pagpapagaling, at ang Kabulagang Espiritual.

Sa araling ito mapag-aaralan mo: Ang Talinghaga ng Kulungan ng mga Tupa, Si Jesus ang Mabuting Pastol, at si Jesus Itinakwil ng mga Judio.

Sa araling ito mapag-aaralan mo: Ang Pagkamatay ni Lazaro, Si Jesus ang Muling Pagkabuhay at ang Buhay, Tumangis si Jesus, Muling Binuhay si Lazaro, at Ang Balak Laban Kay Jesus.

Sa araling ito mapag-aaralan mo: Binuhusan ng Pabango si Jesus sa Betania, Ang Balak Laban Kay Lazaro, Ang Matagumpay na Pagpasok sa Jerusalem, Hinanap ng Ilang Griego si Jesus, Ipinahiwatig ni Jesus ang Kanyang Kamatayan, Kawalan ng mga Judio ng sampalataya kay Jesus, Judio, Ang Salita ni Jesus ang Hahatol.

Sa araling ito mapag-aaralan mo: Hinugasan ni Jesus ang Paa ng Kanyang mga Alagad, Paunang-sinabi ni Jesus ang Pagkakanulo sa Kanya, Ang Bagong Utos, at Paunang sinabi ang Pagtatwa ni Pedro.

Sa araling ito mapag-aaralan mo: Si Jesus ang Daan sa Ama, at Ang Pangako Tungkol sa Espiritu Santo.

Sa araling ito mapag-aaralan mo: Si Jesus ang Tunay na Puno ng Ubas at Ang Pagkapoot ng Sanlibutan.

Sa araling ito mapag-aaralan mo: Ang Gawain ng Espiritu Santo, Kagalakan at kalungkutan, at Tagumpay sa Sanlibutan.

Sa araling ito mapag-aaralan mo: Nanalangin si jesus Para sa Kanyang mga Alagad, Mga Taong Ibinigay Mo sa Akin, Ingatan Mo Sila, Ipinalangin ni Jesus ang Lahat ng Mananampalataya. Maging Isa Nawa Silang Lahat, at Makasama Nila Ako.

Sa araling ito mapag-aaralan mo: Ang Pagdakip Kay Jesus, Si Jesus sa Harapan ni Annas, Si Pedro Itinatwa si Jesus, Tinanong si Jesus ng Pinakapunong Saserdote, Muling Itinatwa ni Pedro si Jesus, si Jesus sa Harapan ni Pilato, at Hinatulang Mamatay si Jesus.

Sa araling ito mapag-aaralan mo: Si Jesus Hinatulang Mamatay, Ipinako si Jesus sa Krus, Ang Pagkamatay ni Jesus, Inulos ang Tagiliran ni Jesus, at Ang Paglilibing Kay Jesus.

Sa araling ito mapag-aaralan mo: Ang Puntod na Walang Laman, Nagpakita si Jesus kay Maria Magdalena, Nagpakita si Jesus sa Kanyang mga Alagad, Si Jesus at si Tomas, at ang Layunin Nitong Aklat.

Sa araling ito mapag-aaralan mo: Nagpakita si Jesus sa Kanyang Pitong Alagad, si Jesus at si Pedro, si Jesus at Ibang mga Alagad, ang Pagwawakas.