Ang Mga Dakilang Katanungan sa Buhay


Isang kursong may anim na aralin para sa mga taong nagnanais na malaman ang kalikasan ng Dios at ano ang nangyayari sa sanlibutan. Nagtataka ka ba kung minsan kung ano nga ba ang kabuuan ng buhay? Bakit ka ipinanganak? Paano mo hahanapin ang kaligayahan? Kung ganoon ang mga araling ito ang tutulong sa iyo.Milyong katao na ang may ganitong katanungan sa buong panahon. Marami ang naligaw sa paghahanap ng katotohanan, ngunit ang iba ay nakasumpong ng katugunan.Sa aklat na ito, masasaliksik mo ang mga sagot sa mga katanungan mo, mga sagot na nais mo..
Tumigil sa paghahanap sa mga sagot…nakita mo na ang mga ito.

  • Paano Mo Malalaman Ang Katotohanan?
  • Paano Nagsimula Ang Sanlibutan?
  • Ano Ang Malungkot Na Nangyari sa Sanlibutan?
  • May Pag-asa Pa Ba Ang Sanlibutan?

Bakit Dapat Mong Malaman Ang Katotohanan Tungkol Sa Dios? Paano Mo Malalaman Ang Katotohanan Tungkol Sa Dios? Ano Ang Katulad ng Dios? Sa Paanong Paraan Nais Ng Dios Na Siya’y Sambahin Mo?

Bakit Ka Ipinanganak? Paano Ka Nakakatulad Ng Dios? Paano Ka Hindi Katulad Ng Dios? Anong Uri Ng Katauhan Ang Nais Mong Kalabasan? Paano Mo Malalaman Na Ikaw Ay Anak Ng Dios?

Ano Ang Pinakamahigpit Mong Pangangailangan? Paano Tinutugunan Ni Jesus Ang Pinakamahigpit Mong Pangangailangan? Ano Ang Iba Mong Pangangailangan?

Pagkaraan Ng Kamatayan --- Ay Ano? Ano Ang Katulad Ng Langit At Ng Impiyerno? Gaano Kahalaga Ang Iyong Pagpili? Paano Ka Makapupunta Sa Langit?

Ano Ang Kahulugan Ng “Iglesya”? Ano Ang Ginagawa Ng Tunay Na Iglesya? Bakit Dapat Umanib Sa Isang Iglesya? Ano Ang Nangyayari Sa Iglesya?