Mga Tampok Na Pangyayari Sa Buhay Ni Cristo

 

Mga Tampok Na Pangyayari Sa Buhay Ni Cristo
Ang anim na aralin sa kursong ito ay nakatuon sa buhay at ministeryo ni Jesus, mula sa Kanyang kapanganakan hanggang sa Kanyang pagkabuhay na muli.
 
Panoorin/Idownload ang Kabuuan ng Kursong Dokumento
 
Aralin 1. Jesus – Ang Pinakadakilang Handog ng Dios
Ang walang hanggang kaligayahan ay hindi isang bagay na hinahangad lamang. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Dios sa iyo kaya Kanyang sinugo ang Kanyang Anak na si Jesus para iyong maging Kaibigan. Silang nagsitanggap sa Kanya ay may walang hanggang kaligayahan. Kaya si Jesus ang pinakadakilang handog na mapapasaiyo.
 
Pnoorin/Idownload ang Dokumento
 
Aralin 2. Jesus – Ang Dakilang Guro
Si Jesus ay lumaki sa Nasaret, isang lungsod na may 15,000 katao sa lalawigan ng Galilea. Ito ang lugar na tinitigilan na nasa malaking daang-bayan sa pagitan ng Jerusalem at mga daungan ng Tiro at Sidon. Pangkaraniwan ang bisyo at krimen kaya sinasabi ng mga tao, “May mabuti bang bagay mula sa Nasaret?”Nakita ni Jesus ang kasalanan; kasakiman, kabulukan, kalupitan at pagrerebelde laban sa Dios. Nakita Niya na ang mga lalaki at mga babae ay alipin ng kasalanan.
 
Pnoorin/Idownload ang Dokumento
 
Aralin 3. Jesus – Propeta At Hari
Si Moises ay dakilang propeta at lider. Inakay niya ang kanyang bayan mula sa pagkaalipin at sa kanila’y ibinigay ang mga kautusan ng Dios. Ipinakita ng Dios kay Moises na ang Mesias ay magiging propeta rin upang ipahayag ang mensahe ng Dios sa mga tao. Pangungunahan ng Mesias ang mga tao mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Ang Mesias ay magiging Hari sa mga buhay ng mga tao at ibibigay Niya ang mga bagong patakaran upang kanilang ipamuhay.
 
Pnoorin/Idownload ang Dokumento
 
Aralin 4. Itinuturo Ni Jesus Ang Pagpapatawad
May dalawang paraan ng pag-iiwan ng mana: sa pamamagitan ng isang habilin, o sa pamamagitan ng mga kaloob sa mga tagapagmana samantalang nabubuhay pa ang may-ari. Ibig na ibig na ng bunsong anak na lumisan ng tahanan upang matamasa ang buhay na malaya. Ibig niya na siya ang pumili ng mga kaibigan. Ayaw niya na masabihan ng kanyang ama’t kapatid ng dapat gawin. Kaya’t ibinigay ng ama ang kanyang bahagi sa mana at siya’y lumisan.
 
Pnoorin/Idownload ang Dokumento
 
Aralin 5. Si Jesus Ay Namatay Na Nakpalit Natin
Ang mga pangunahing lider ng pananampalataya ay galit kay Jesus sapagkat nangaral Siya laban sa kanilang mga kasalanan. Sila’y naninibugho sapagkat karamihan ay sinusundan Siya. Binalak na ipadakip si Jesus,paratangan ng paghihimagsik at ipapatay. Gayunman, takot sila kung hayagang dakpin si Jesus, ipagtatanggol Siya ng mga tao. Kaya’t sinuhulan nila ang isa sa mga alagad Niya, si Judas Iscariote, upang dalhin sila sa kinaroroonan ni Jesus kung gabi.
 
Pnoorin/Idownload ang Dokumento
 
Aralin 6. Si Jesus – Ang Nagbangong Panginoon
Sina Nicodemo at Jose ng Arimatea, mga lider ng pananampalataya at nananampalataya kay Jesus ay humingi ng pahintulot mula kay Pilato upang mailibing si jesus. Alam nilang patay na Siya sapagkat iniutos nilang ulusin ang Kanyang tagiliran ng isang kawal. Binalot ng kasuutan ng patay ang bangkay, inilagay sa isang bagong yungib na libingan, tinakpan ng malaking bato ang bungangang pasukan. Nagunita ni Nicodemo ang sinabi ni Jesus: na Siya’y dapat “mataas”, mapako sa krus.
 
Pnoorin/Idownload ang Dokumento
 
Ulat ng Mag-aaral
 
Pnoorin/Idownload ang Dokumento