Ang Ebanghelyo ni Juan

 

Ang Ebanghelyo ni Juan
Ang kursong ito ay sumusunod sa halimbawa ng Ebanghelyo ni Juan at nakasentro sa katauhan ni Jesus. Tinatalakay nito ang maraming kilalang detalye sa buhay ni Jesus. Ang Kanyang mga turo, at Kanyang mga pahayag na hindi makikita sa ibang mga ebanghelyo. Ang may-akda na si Rex Jackson ay dinadala ang mambabasa sa bawat kapitulo na pag-aaral ng Evanghelyo ni Juan, at ipinakikita ang malinaw na paglalarawan kay Cristo na ibinigay ng minamahal na alagad ang pinakamalapit na taong nakasalumaha Niya sa panahon ng Kanyang ministeryo.
 
Panoorin/Idownload ang Kabuuan ng Kursong Dokumento
Panoorin/Idownload ang Pambungad na Dokumento
 
Aralin 1 - Juan 1
Sa araling ito mapag-aaralan mo : Ang Mabuting Balita sa pamamagitan ng isang tao na ang pangalan ay Juan. Natutunan ni Juan ang Mabuting Balita. Ibinabahagi ni Juan ang Mabuting Balita, ang Salita ng Buhay, Ang Walang Hanggang Salita, Ilaw at Buhay. Ang Salita ay Naging Tao, ang Mensahe ni Juan Bautista, Ang Kordero ng Dios, Ang Unang alagad ni Jesus, at Tinawag ni Jesus si Felipe at Nataniel.
 
Pnoorin/Idownload ang Dokumento
 
Aralin 2 - Juan 2
Sa araling ito mapag-aaralan mo: Ang Kasal sa Cana, Pumaroon sa Jesus sa Templo, Kilala ni Jesus ang Lahat ng Tao.
 
Pnoorin/Idownload ang Dokumento
 
Aralin 3 - Juan 3
Sa araling ito mapag-aaralan:mo : Si Jesus at Nicodemo, Ang Bagong Kapanganakan, Buhay sa isang Pananaw, Si Jesus at si Juan, at Siya na Nagmula sa Langit.
 
Pnoorin/Idownload ang Dokumento
 
Aralin 4 - Juan 4
Sa araling ito mapag-aaralan mo: Si Jesus at ang Babaeng Samaritana at si Jesus Pinagaling ang Anak ng Pinuno.
 
Pnoorin/Idownload ang Dokumento
 
Aralin 5 - Juan 5
Sa araling ito mapag-aaralan mo: Ang Pagpapagaling sa Betesda, Ang Kapangyarihan ng Anak, at Ang Mga Saksi ni Jesus.
 
Pnoorin/Idownload ang Dokumento
 
Aralin 6 - Juan 6
Sa araling ito mapag-aaralan mo: Ang Pagpapakain sa Limang Libo, Lumakad si Jesus sa Ibabaw ng Tubig, Hinanap ng mga Tao si Jesus, Si Jesus, ang Tinapay ng Buhay, at Ang Salita na Buhay na Walang Hanggan.
 
Pnoorin/Idownload ang Dokumento
 
Aralin 7 - Juan 7
Sa araling ito mapag-aaralan mo: Si Jesus at ang Kanyang mga Kapatid, Si Jesus sa Pista ng Tabernakulo, Siya ba ang Mesias? Mga bantay pinadala para Dakpin si Jesus, Mga Bukal na Nagbibigay Buhay, Ang Pagkahati ng mga Tao, Ang Di-Paniniwala ng mga Pinunong Judio.
 
Pnoorin/Idownload ang Dokumento
 
Aralin 8 - Juan 8
Sa araling ito mapag-aaralan mo: Ang Babaing Nahuli sa Pakikiapid, Si Jesus ang Ilaw ng Sanlibutan, Hindi Kayo Makapupunta sa Paroroonan Ko, Ang Kalayaan at Pagkaalipin, at si Jesus at si Abraham.
 
Pnoorin/Idownload ang Dokumento
 
Aralin 9 - Juan 9
Sa araling ito mapag-aaralan mo: Pinagaling ni Jesus ang Isang Bulag, Nagsiyasat ang mga Pariseo Tungkol sa Pagpapagaling, at ang Kabulagang Espiritual.
 
Pnoorin/Idownload ang Dokumento
 
Aralin 10 - Juan 10
Sa araling ito mapag-aaralan mo: Ang Talinghaga ng Kulungan ng mga Tupa, Si Jesus ang Mabuting Pastol, at si Jesus Itinakwil ng mga Judio.
 
Pnoorin/Idownload ang Dokumento
 
Aralin 11 - Juan 11
Sa araling ito mapag-aaralan mo: Ang Pagkamatay ni Lazaro, Si Jesus ang Muling Pagkabuhay at ang Buhay, Tumangis si Jesus, Muling Binuhay si Lazaro, at Ang Balak Laban Kay Jesus.
 
Pnoorin/Idownload ang Dokumento
 
Aralin 12 - Juan 12
Sa araling ito mapag-aaralan mo: Binuhusan ng Pabango si Jesus sa Betania, Ang Balak Laban Kay Lazaro, Ang Matagumpay na Pagpasok sa Jerusalem, Hinanap ng Ilang Griego si Jesus, Ipinahiwatig ni Jesus ang Kanyang Kamatayan, Kawalan ng mga Judio ng sampalataya kay Jesus, Judio, Ang Salita ni Jesus ang Hahatol.
 
Pnoorin/Idownload ang Dokumento
 
Aralin 13 - Juan 13
Sa araling ito mapag-aaralan mo: Hinugasan ni Jesus ang Paa ng Kanyang mga Alagad, Paunang-sinabi ni Jesus ang Pagkakanulo sa Kanya, Ang Bagong Utos, at Paunang sinabi ang Pagtatwa ni Pedro.
 
Pnoorin/Idownload ang Dokumento
 
Aralin 14 - Juan 14
Sa araling ito mapag-aaralan mo: Si Jesus ang Daan sa Ama, at Ang Pangako Tungkol sa Espiritu Santo.
 
Pnoorin/Idownload ang Dokumento
 
Aralin 15 - Juan 15
Sa araling ito mapag-aaralan mo: Si Jesus ang Tunay na Puno ng Ubas at Ang Pagkapoot ng Sanlibutan.
 
Pnoorin/Idownload ang Dokumento
 
Aralin 16 - Juan 16
Sa araling ito mapag-aaralan mo: Ang Gawain ng Espiritu Santo, Kagalakan at kalungkutan, at Tagumpay sa Sanlibutan.
 
Pnoorin/Idownload ang Dokumento
 
Aralin 17 - Juan 17
Sa araling ito mapag-aaralan mo: Nanalangin si jesus Para sa Kanyang mga Alagad, Mga Taong Ibinigay Mo sa Akin, Ingatan Mo Sila, Ipinalangin ni Jesus ang Lahat ng Mananampalataya. Maging Isa Nawa Silang Lahat, at Makasama Nila Ako.
 
Pnoorin/Idownload ang Dokumento
 
Aralin 18 - Juan 18
Sa araling ito mapag-aaralan mo: Ang Pagdakip Kay Jesus, Si Jesus sa Harapan ni Annas, Si Pedro Itinatwa si Jesus, Tinanong si Jesus ng Pinakapunong Saserdote, Muling Itinatwa ni Pedro si Jesus, si Jesus sa Harapan ni Pilato, at Hinatulang Mamatay si Jesus.
 
Pnoorin/Idownload ang Dokumento
 
Aralin 19 - Juan 19
Sa araling ito mapag-aaralan mo: Si Jesus Hinatulang Mamatay, Ipinako si Jesus sa Krus, Ang Pagkamatay ni Jesus, Inulos ang Tagiliran ni Jesus, at Ang Paglilibing Kay Jesus.
 
Pnoorin/Idownload ang Dokumento
 
Aralin 20 - Juan 20
Sa araling ito mapag-aaralan mo: Ang Puntod na Walang Laman, Nagpakita si Jesus kay Maria Magdalena, Nagpakita si Jesus sa Kanyang mga Alagad, Si Jesus at si Tomas, at ang Layunin Nitong Aklat.
 
Pnoorin/Idownload ang Dokumento
 
Aralin 21 - Juan 21
Sa araling ito mapag-aaralan mo: Nagpakita si Jesus sa Kanyang Pitong Alagad, si Jesus at si Pedro, si Jesus at Ibang mga Alagad, ang Pagwawakas.
 
Pnoorin/Idownload ang Dokumento
 
Ulat ng Mag-aaral
 
Pnoorin/Idownload ang Dokumento