Ang Mga Dakilang Katanungan sa Buhay

 

Dokumento ng Kabuuan ng Kurso

Isang kursong may anim na aralin para sa mga taong nagnanais na malaman ang kalikasan ng Dios at ano ang nangyayari sa sanlibutan. Nagtataka ka ba kung minsan kung ano nga ba ang kabuuan ng buhay? Bakit ka ipinanganak? Paano mo hahanapin ang kaligayahan? Kung ganoon ang mga araling ito ang tutulong sa iyo.Milyong katao na ang may ganitong katanungan sa buong panahon. Marami ang naligaw sa paghahanap ng katotohanan, ngunit ang iba ay nakasumpong ng katugunan.Sa aklat na ito, masasaliksik mo ang mga sagot sa mga katanungan mo, mga sagot na nais mo..
Tumigil sa paghahanap sa mga sagot…nakita mo na ang mga ito.
 
Panoorin/Idownload ang Kabuuan ng Kursong Dokumento
 
Aralin 1. Ano ang Nangyayari sa Sanlibutan?
  • Paano Mo Malalaman Ang Katotohanan?
  • Paano Nagsimula Ang Sanlibutan?
  • Ano Ang Malungkot Na Nangyari sa Sanlibutan?
  • May Pag-asa Pa Ba Ang Sanlibutan?
 
Panoorin/Idownload ang Aralin
 
Aralin 2. Ano Ang Katotohanan Tungkol Sa Dios?
Bakit Dapat Mong Malaman Ang Katotohanan Tungkol Sa Dios? Paano Mo Malalaman Ang Katotohanan Tungkol Sa Dios? Ano Ang Katulad ng Dios? Sa Paanong Paraan Nais Ng Dios Na Siya’y Sambahin Mo?
 
Panoorin/Idownload ang Aralin
 
Aralin 3. Ano Ang Saysay Ng Buhay?
Bakit Ka Ipinanganak? Paano Ka Nakakatulad Ng Dios? Paano Ka Hindi Katulad Ng Dios? Anong Uri Ng Katauhan Ang Nais Mong Kalabasan? Paano Mo Malalaman Na Ikaw Ay Anak Ng Dios?
 
Panoorin/Idownload ang Aralin
 
Aralin 4. Paano Mo Matutugunan Ang Pinakamahigpit Mong Pangangailangan?
Ano Ang Pinakamahigpit Mong Pangangailangan? Paano Tinutugunan Ni Jesus Ang Pinakamahigpit Mong Pangangailangan? Ano Ang Iba Mong Pangangailangan?
 
Panoorin/Idownload ang Aralin
 
Aralin 5. Ano Ang Nangyayari Pagkaraan Ng Kamatayan?
Pagkaraan Ng Kamatayan --- Ay Ano? Ano Ang Katulad Ng Langit At Ng Impiyerno? Gaano Kahalaga Ang Iyong Pagpili? Paano Ka Makapupunta Sa Langit?
 
Panoorin/Idownload ang Aralin
 
Aralin 6. Ano Ang Tunay Na Iglesya?
Ano Ang Kahulugan Ng “Iglesya”? Ano Ang Ginagawa Ng Tunay Na Iglesya? Bakit Dapat Umanib Sa Isang Iglesya? Ano Ang Nangyayari Sa Iglesya?
 
Panoorin/Idownload ang Aralin
 
Ulat ng Mag-aaral
 
Pnoorin/Idownload ang Dokumento