Contact Us

Ang Globalreach org ay gumawa ng paraan para makita mo kung paano makilala ang Dios at paano tulungan ang iba na makilala ang Dios.

Ang pamamaraan ng Globalreach org ay makukuha sa ilang wika, at maaari pang madagdagan ito sa hinaharap.

Ang Globalreach org ay may mga kurso sa 120 na wika. Ang pangunahing mga wika ay English, Spanish, at French. Ang pagpapatala sa ibang wika ay sa pamamagitan ng Regional o National Office, ang National Office ay nasa 175 na bansa.

Kung nais ng dagdag na kaalaman tungkol sa opisinang malapit sa iyo, sumulat, tumawag o kaya mag-email sa amin.

Address:
ICI Ministries
P.O. Box 13461, Oritgas Center
1605 Pasig City, Metro Manila, PI
E-mail: info@iciphilippines.org
Website: www.iciphilippines.org


Mag-email ka sa amin.

Narito kami para tulongan kayo. Kung kayo’y may tanong tungkol sa nilalaman nito, huwag mag-atubiling mag-email.
Pangalan:

E-mail address:

Mga Puna:

 
Pasakop